A raas.me Szolgáltatás internetes oldalainak üzemeltetője, Rozgonyi Zoltán (továbbiakban: Szolgáltató) a raas.me felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a felhasználói adatok kezelésében – az 1992. évi LXIII. törvény (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról), az 1995. évi CXIX. törvény (a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről), valamint az 1998. évi VI. törvény (az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során) alapján – az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

 1. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megadott személyes adatokat tárolni, feldolgozni, és a Szolgáltatással kapcsolatban felhasználni. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató személyes, illetve egyéb adatait a Szolgáltatás minőségének fejlesztése, a Felhasználó érdekeinek figyelemmel kísérése és érvényesítése, továbbá a Szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából felhasználja. A Szolgáltató különösen jogosult
  • amennyiben erre jogszabály kötelezi, kötelezettségének eleget téve az adatokat hatóságoknak kiszolgáltatni;
  • a regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat névhez nem kötötten statisztikai és marketing célokra felhasználni;
  • a személyes adatokat a regisztráció során vagy egyéb módon megadott tartalommal kezelni, feldolgozni.
 2. A Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a Szolgáltatás teljesítése során közlés vagy más személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére nem teheti lehetővé.
 3. A Szolgáltató kijelenti, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit figyelembe veszi, eleget tesz a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek, és szavatosságot vállal azért, hogy a Felhasználó személyes és egyéb adatainak, illetve banktitkainak illetéktelen személyek nem juthatnak a birtokába. A Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a Szolgáltató az adatkezelés minden fázisában köteles betartani.
 4. A Szolgáltató tiszteletben tartja és védi a Felhasználó személyes adatait, amelyeket bizalmasan kezel. Egyben felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltatás rendszere tartalmazhat olyan honlapokra mutató linkeket, amelyeket nem a Szolgáltató üzemeltet, és ezen honlapok adatvédelmi rendelkezései eltérhetnek a Szolgáltatás rendszerének adatvédelmi rendelkezéseitől.
 5. A Szolgáltatónak a Felhasználó személyes adatait védenie kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen.
 6. A jelen ÁSZF-ben szabályozott eseteken túl a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait hozzájárulása nélkül nem használja fel, és másnak sem engedélyezi a felhasználást.
 7. A Szolgáltató kijelenti, hogy adattovábbítás és adattárolás során harmadik személy az adatokhoz jogszerűen nem férhet hozzá. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Termékekért történő fizetés során igénybevett pénzintézetek rendszerén keresztül bonyolított fizetési megbízások biztonságát a Szolgáltató nem szavatolja.
 8. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül a Felhasználóról semmiféle információt nem ad ki, kivéve ha erre jogszabály, bírósági határozat vagy jogszabályon alapuló egyéb hatósági rendelkezés kötelezi.
 9. A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelme érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely e-mailcímének és jelszavának felhasználásával valósult meg.
 10. A személyes adatoknak a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő használata miatt a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség, ha az vagy az abból származó kár a Felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.
 11. A bankkártyával történő fizetéssel kapcsolatos adatkezelésre az erről szóló külön jogszabályban foglaltak is irányadók.
 12. Felhasználói számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.
 13. Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.
 14. A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.