Megállapodás írott és audiovizuális tartalom szolgáltatás nyújtására és igénybevételére

amely létrejött elektronikus úton és alulírott napon egyrészről Rozgonyi Zoltán EV (nyilvántartási szám: 43605938), a továbbiakban Szolgáltató, másrészről a regisztráció során megadott adatokkal azonosított természetes vagy jogi személy, a továbbiakban Felhasználó, a továbbiakban együtt mint Szerződő Felek között az alábbi feltételekkel.

 1. Szolgáltató kijelenti, hogy az internet közcélú hálózatán tartalom szolgáltatást működtet, amely az internetfelhasználók részére audiovizuális állományok és szerkesztett írott tartalmak regisztrációhoz nem kötötten és regisztrációhoz kötötten egyedi lehívásra hozzáférhetővé tételét biztosítja (a továbbiakban Szolgáltatás).
 2. Felhasználó kijelenti, hogy e tartalmakhoz történő hozzáférésre és azok használatára igénybe kívánja venni a Szolgáltatást.
 3. A fentiekre tekintettel Szerződő Felek rögzítik, hogy regisztrációhoz kötött tartalmakhoz való hozzáféréshez Felhasználó Szolgáltatónál a felhasználóként való regisztrációt elvégezte, és a „Megkezdem a workshopot” gombra történő kattintással a jelen megállapodás közöttük létrejön.
 4. Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeit megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott körben hozzájárult.
 5. Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót és Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeit jogosult egyoldalúan módosítani. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása esetén Szolgáltató a változásokról Felhasználót e-mail útján a módosítás hatálybalépését megelőzően 8 (nyolc) nappal értesíti. Szolgáltató nem köteles az előzőekben írt határidőt az Általános Szerződési Feltételek azon módosításaira alkalmazni, amikor az valamely, Szolgáltató adataiban bekövetkezett változás, a Szolgáltatás új honlapokra való kiterjesztése, új szolgáltatás vagy fizetési mód bevezetése miatt válik szükségessé, illetve ha a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket nem érinti. Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltatás honlapján elérhető, megtekinthető és onnan nyomtatható.

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek audiovizuális állományok és szerkesztett írott tartalmak segítségével történő önismereti workshop szolgáltatás igénybevételére.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozzák meg Rozgonyi Zoltán által a természetes vagy jogi személy felhasználók részére nyújtott tartalmak hozzáférhetővé tételére és az egyedi felhasználási engedélyek szerinti használatára vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

A Szolgáltatásra történő regisztrációval a tartalmak használatára az itt írt feltételeket a Felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen ÁSZF a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszonyra, kivéve, ha a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés kifejezetten eltérő rendelkezéseket tartalmaz.

 1. A Szolgáltató adatai
  • A Szolgáltatás tulajdonosa és üzemeltetője: Rozgonyi Zoltán (a továbbiakban Szolgáltató)
  • A Szolgáltató nyilvántartási száma: 43605938
  • A Szolgáltató adószáma: 67144217-1-33
  • A Szolgáltató e-mail címe: raas@raas.me
  • A Szolgáltatás elsődleges internetes honlapjának címe: raas.me
 2. Fogalom meghatározások
  • Regisztrációhoz nem kötött Szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amelyben a Szolgáltató az általa működtetett internetes oldalain a Felhasználó részére hozzáférhetővé teszi a jogtulajdonát képező aktuális, jogvédett audiovizuális és írott tartalmakat, és lehetővé teszi azok Felhasználó általi használatát.
  • Regisztrációhoz nem kötött Szolgáltatás internetes oldala: www.raas.me.
  • Regisztrációhoz kötött Szolgáltatás: olyan Szolgáltatás, amelynek igénybevétele a Felhasználó előzetes regisztrációjához kötött.
  • Felhasználó: természetes vagy jogi személy, aki valamely audiovizuális vagy írott tartalmat a Szolgáltatáson keresztül használ.
  • E-mailcím: a Regisztrált Szolgáltatást igénybevevő Felhasználóhoz hozzárendelt, a Felhasználó által megadott e-mailcím, amellyel a Felhasználó azonosítása a Szolgáltató által elvégezhető, és amely alkalmas a Felhasználó megkülönböztetésére a Szolgáltatás többi felhasználójától.
  • Harmadik személyek: a Szolgáltatón és a Felhasználón kívüli magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok.
  • Ptk.: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény.
  • Szjt: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.
 3. Regisztráció a Szolgáltatás igénybevételére
  • A Felhasználó a Regisztrált Szolgáltatást önkéntes regisztrációjával veheti igénybe.
  • A Szolgáltató a Felhasználóhoz elektronikus úton a regisztrációt követően továbbítja visszaigazolását arról, hogy a regisztrációja sikeres volt. A regisztrációról szóló visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó elfogadott e-mailcímét és a regisztráció elfogadásának tényét.
  • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt indokolt esetben visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, így különösen valótlan vagy hiányos adatok megadása; a Szolgáltató, a jogtulajdonosok és/vagy más felhasználók személyes adataival, a Szolgáltatás rendszerével történő bármilyen visszaélés esetén. A visszautasítás, illetve visszavonás okáról a Szolgáltató a Felhasználót e-mail üzenetben tájékoztatja.
  • A regisztráció során kötelező adatok (email cím, vezetéknév, keresztnév) bevitelére van szükség. A Szolgáltató a Felhasználó regisztrációját csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó valamennyi, kötelezően kitöltendő adatot rögzítette. A kötelezően kitöltendő mezőket a rendszer * szimbólummal jelöli.
  • A Felhasználó a regisztráció során megadott személyes adatait módosíthatja. A Felhasználó köteles az adataiban bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított legfeljebb 8 (nyolc) napon belül tájékoztatni.
 4. A Szolgáltatás nyújtása és felhasználása
  • A Szolgáltató kötelezettsége a fentiekben meghatározott Szolgáltatás nyújtása a Felhasználó részére a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.
  • Jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató internetes oldalán biztosítja a Szolgáltatás elérését, használhatóságát, illetve a Szolgáltatás ellenértéke kifizetésének lehetővé tételét.
  • A Felhasználó a Regisztrált Szolgáltatást a regisztrációt követően a Szolgáltatás internetes oldalán az e-mailcímére küldött jelszava megadásával történő bejelentkezésével tudja igénybe venni.
  • A Szolgáltatás megvásárlására a Szolgáltatás internetes oldalán az egyes Workshopok oldalán a „megvásárolom” gombra történő kattintással nyílik lehetőség. A fizetés bankkártyával (American Express, Maestro, Master Card, Visa, Visa Electron) történhet a PayPal rendszerén keresztül, vagy közvetlen banki átutalással. A fizetést és a vásárlást követően Felhasználó regisztráció során megadott e-mailcímére Szolgáltató visszaigazolást küld. Eredményes vásárlást követően Felhasználó emailes értesítést kap a rendelésről.
  • Regisztrált Szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen internet-hozzáféréssel. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termékek használata egyéb hardver és szoftver eszközöket igényelhet, valamint hogy az említett hardverre és szoftverre vonatkozóan saját felelősségére jár el.
  • A Felhasználó nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Szolgáltatás honlapjának a biztonságát, ideértve különösen az alábbi eseteket:
   • hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés olyan felhasználónévvel, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
   • megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
   • kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése (spamming), levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy összeomlasztása (crashing);
   • nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését;
   • bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során. A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga után. A Felhasználó beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Szolgáltatás honlapjának rendeltetésszerű működését, vagy bármely, a honlapon folytatandó tevékenységet.
 5. Az ÁSZF hatálya
  • Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, valamint a Felhasználóra terjed ki. A Szolgáltató és Jogtulajdonosok közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetre.
  • A Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Felhasználó rendszerbe való regisztrációja megtörténik, illetve ennek keretében a Felhasználó a Szolgáltatás jelen ÁSZF-jét elfogadja, és a Felhasználó részére a Szolgáltató által elektronikus úton továbbított visszaigazolás megtörténik.
  • Az ÁSZF határozatlan időre szól.
  • Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 8 (nyolc) nappal korábban e-mailben értesíti.
  • A Szolgáltató nem köteles a 4. pontban foglalt határidőt az ÁSZF azon módosításaira alkalmazni, amikor az ÁSZF módosítása valamely, a Szolgáltató adataiban bekövetkezett változás, a Szolgáltatás új honlapokra való kiterjesztése, új szolgáltatás vagy fizetési mód bevezetése miatt válik szükségessé, illetve ha a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket nem érinti.
 6. A jogviszony megszűnése
  • A Szolgáltató rendes felmondással 90 (kilencven) napos határidővel felmondhatja a jogviszonyt a Felhasználó értesítése mellett. Az értesítés e-mailben, a Felhasználó által a regisztrációkor megadott e-mailcímen történik.
  • A Szolgáltató a jogviszonyt jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Felhasználó a 4/6., illetve a 9. pontban írt tilalmakat és előírásokat megszegi.
  • A Felhasználó egyéb súlyos szerződésszegése esetén a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a jogviszonyt, azzal hogy a felmondást megelőzően, legalább 15 (tizenöt) napos határidővel, elektronikus levélben köteles felszólítani a Felhasználót a szerződésszegés megszüntetésére.
 7. A Szolgáltatás díja
  • A Szolgáltató számlát állít ki minden vásárlásról.
  • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy elektronikus megrendelése azt jelenti, hogy elismeri az ÁSZF kötelező érvényét, és szándékában áll a vásárlások ellenértékét megfizetni.
  • Bankkártyával történő fizetésnél a Felhasználó a fizetőoldalon a kártyák szimbólumaival megjelölt betéti és hitelkártyákkal vásárolhat. A fizetéshez a PayPal fizetési oldalán meg kell adni a terhelendő bankkártya számát, lejárati dátumát és érvényesítési kódját (CVC2 vagy CVV2). A Felhasználó által megadott adatok ellenőrzésre kerülnek az érintett bank által, majd banki jóváhagyás után kerül csak engedélyezésre a Szolgáltatás használata. Bankkártyás fizetés esetén a Szolgáltató számlát állít ki, mely a sikeres megrendelést igazoló oldalról letölthető, illetve azt Szolgáltató e-mailen eljuttatja Felhasználónak. A Szolgáltató a Szolgáltatás internetes oldalain kínált Szolgáltatásokra vonatkozóan fenntartja a mindenkori árváltoztatás jogát. A feltüntetett árak bruttó árak, az áfa összegét tartalmazzák.
  • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy adott letöltéssel kapcsolatos tranzakció akkor teljesül, amikor a Szolgáltatás ellenértékét a Szolgáltató részére megfizette.
 8. Szavatosság, felelősség, korlátozás
  • A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle kárért, amelyeket a Szolgáltatások meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okozott. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat, különösen a Szolgáltatás kezdeti, beüzemelési időszakában. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó internetes oldal hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Ilyenkor azonban a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében.
  • A Szolgáltató mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de – különösen a Szolgáltatás kezdeti, beüzemelési időszakában – nem vállal garanciát az információ késéséért vagy esetleges elvesztéséért. A Szolgáltatás internetes oldala, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, az oldal használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja. A Szolgáltató nyomatékkal felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a Szolgáltatás felhasználhatóságát valamely meghatározott időpontra vagy alkalomra kívánja biztosítani, a fizetési megoldásból és a Szolgáltatás esetleges hibáiból fakadó késedelmet vegye figyelembe, mivel a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Szolgáltatás valamely időpontra vagy alkalomra rendelkezésre áll és felhasználható.
  • A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó internetes oldal karbantartása érdekében a Szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
  • A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatást és/vagy a kapcsolódó internetes oldalt szükség szerint, időről időre továbbfejlessze vagy módosítsa, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatják meg a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes módon a Szolgáltatás jellegét és nem hatnak hátrányosan annak funkciójára.
  • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó internetes oldal részbeni vagy teljes megszüntetésére a Felhasználó előzetes értesítése nélkül is.
  • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás keretében értékesítésre kínált tartalom előzetes értesítés nélküli, azonnali hatályú megváltoztatására, így egyes Szolgáltatások eltávolítására is a Szolgáltatás honlapjáról. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben adott Szolgáltatás visszavonásra kerül, a Szolgáltatás további felhasználására nem jogosult, a Szolgáltató pedig nem köteles a felhasználhatóság feltételeit lehetővé tenni.
  • A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg az adott tranzakció értékét. A Szolgáltatások díja a felelősség korlátozására tekintettel került kialakításra.
  • A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás honlapján szolgáltatott információkkal, tartalmakkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik személyektől beszerzett információkra, tartalmakra és szolgáltatásokra nézve. A Szolgáltatást a Felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó internetes oldal használatával kapcsolatban a Felhasználó számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett vagy elszenvedett károkért. A Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a Szolgáltatás használatából, esetleges hibájából, illetve a Felhasználó számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége vagy bármely internetes vírus miatt következik be.
  • A Felhasználót a jelszava titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Felhasználó ezen adatot nem adhatja ki harmadik személynek, és nem használhatja más felhasználónevét és jelszavát, illetve nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát. A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó jelszóval kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.
  • A Felhasználó kijelenti, hogy az általa a regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a regisztrációs űrlapon és minden egyéb olyan alkalommal, amikor azt a Szolgáltatás igénybevétele során kéri a program. A Szolgáltató kizárja a regisztráció során helytelen vagy működésképtelen adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Szolgáltató a Felhasználó adataiban történt változások bejelentésének elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól.
  • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Felhasználó nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A Szolgáltató különösen nem vállal felelősséget a fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért.
  • A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó vagy harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.
 9. A termékek felhasználására vonatkozó szabályok
  • A Felhasználó a jelen ÁSZF szerint korlátozott és nem kizárólagos magáncélú felhasználási jogot szerez az Szjt.-ben foglaltaknak megfelelően. Mindennemű rögzítő vagy másolható képesség kizárólag a Felhasználó kényelmét szolgálja, és nem jelenti azt, hogy bármely Szolgáltatásra vagy bármely Szolgáltatásban megtestesült tartalomra, képi anyagra, hangfelvételre, kísérőzenére, grafikára vagy egyéb, szerzői joggal védett anyagra vonatkozó szerzői jog Jogtulajdonosai bármilyen jogot adnának, illetve bármelyik jogukról lemondanának a Felhasználó javára.
  • A Felhasználóra semminemű letöltés vagy másolás eredményeképpen, illetve egyéb úton nem száll át semmilyen, a Szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó jog, jogcím vagy érdekeltség. A Szolgáltatásokra vagy bármely Szolgáltatásban megtestesült tartalomra, képi anyagokra, hangfelvételekre, kísérőzenékre, grafikákra vagy egyéb, szerzői joggal védett anyagokra vonatkozó minden jog tulajdonosa a Szolgáltató, és a Felhasználó csak korlátozott, nem átruházható, nem kizárólagos, visszavonható, tovább nem engedélyezhető joggal rendelkezik a Termékek magáncélra történő felhasználására vonatkozóan.
  • Nem minősül szabad felhasználásnak – függetlenül attól, hogy magáncélra történik-e -, ha a műről számítógéppel, illetve elektronikus adathordozóra mással készíttetnek másolatot.
  • A Felhasználó nem sokszorosíthat, nem adhat ki, nem adhat tovább, nem terjeszthet, nem állíthat ki, nem sugározhat, nem reprodukálhat, nem módosíthat semmilyen Szolgáltatást vagy a szolgáltatásban megtestesült tartalmat, sem részben, sem egészben, és nem készíthet azokból feldolgozásokat, nem értékesítheti és nem vehet részt az értékesítésében valamint bárminemű hasznosításában, sem közvetlenül, sem közvetett módon.
  • A Felhasználó használatot követően nem digitalizálhatja újra egyik Szolgáltatásban megtestesült tartalmat sem, és nem töltheti fel ezeket a tartalmakat az internetre. A Felhasználó nem használhatja ezeket a tartalmakat semmilyen más, harmadik személytől származó tartalommal összefüggésben (mint például hang szolgáltatása oktatási tevékenységhez, filmhez).
  • A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos, illetve a jelen ÁSZF-ben szereplő „elad”, „vesz”, „megrendel” vagy „vásárol” szavak használata ellenére a Felhasználónak korlátozott magáncélú felhasználási jogot ad és nem értékesíti a Szolgáltatást vagy bármely a Szolgáltatásban megtestesült tartalmat.
  • A Szolgáltatás megvásárlása nem jelenti a Szolgáltatással kapcsolatos bárminemű kereskedelmi vagy reklámjogok Felhasználóra történő átruházását.
  • A Felhasználó a Szolgáltatásban megtestesült tartalmakat korlátlan alkalommal lejátszhatja.
 10. Vásárlástól való elállás joga
  • A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szerint Felhasználót a vásárlás időpontjától számított nyolc (8) munkanapon belül megilleti a vásárlástól való elállás joga, amennyiben ezidő alatt nem kezdte meg a Szolgáltatás használatát. Szolgáltatás használatának megkezdése alatt Szolgáltató a tartalmak letöltésének megkezdését érti.
 11. Vis Maior
  • Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.
 12. Védjegy és szerzői jogok
  • A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek és logók a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
  • A megjelölések és a Szolgáltatás internetes oldalain elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót illetik meg.
  • A Felhasználó által a Szolgáltatás internetes oldalainak használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.
 13. Záró rendelkezések
  • A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.
  • A jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók.
  • Az ÁSZF-re történő bármely utalás az ÁSZF-re és annak esetleges mellékleteire való utalást jelent, a fejezetekre és az esetleges mellékletekre való utalások az ÁSZF fejezeteit és esetleges mellékleteit jelentik.
  • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.
  • A jelen ÁSZF-ben foglalt Szolgáltatással kapcsolatos bármely jogvitára a Szolgáltató és a Felhasználó értékhatártól függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Szerzői jogi nyilatkozat

A raas.me honlapon megjelenő tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. Rozgonyi Zoltán mint a honlap és a raas.me üzemeltetője kijelenti, hogy a Szolgáltatás internetes oldalain megjelenő, szerzői jogi védettség alatt álló hanganyagokat és képi anyagokat jogtulajdonosként, vagy a vele szerződésben lévő harmadik fél által ráruházott jogánál fogva használja. Minden egyéb, az oldalon megjelenő tartalom Rozgonyi Zoltán tulajdonában álló szellemi terméknek minősül mind egyedileg, mind összességében.

A raas.me Felhasználói a Szolgáltatás megvásárlásával korlátozott és nem kizárólagos magáncélú felhasználási jogot szereznek az Szjt.-ben foglaltaknak megfelelően és elfogadják az Általános Szerződési Feltételek ide vonatkozó (9. A termékek felhasználására vonatkozó szabályok) pontját.

Rozgonyi Zoltán előzetes (nem kizárólagos és nem átruházható) írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a honlap látogatója a raas.me oldalait eredeti formában, kizárólag saját használat céljára számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de ahhoz nem járul hozzá, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye, azokat többszörözze vagy elektronikus adattárban tárolja. Az oldalon található tartalmak bármely más felhasználásához Rozgonyi Zoltán hozzájárulása szükséges.